Περιοριστικά μέτρα ...

...κυκλοφορίας στην πόλη της Βέροιας
 Έχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 " περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.", όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.-Την υπ΄ αριθμ. 43503/15/2207928 από 01-12-2015 αναφορά – πρόταση Τ.Τ. Βέροιας.
και
Β΄ Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διεξαγωγή του εν θέματι
ποδοσφαιρικού αγώνα την 03-12-2015,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ά ρ θ ρ ο 1ο
- Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης στην οδό Σταδίου, από τη συμβολή της με την οδό
Ευριπίδου έως τη συμβολή της με την οδό Ζωναρά, εκατέρωθεν της οδού κατά τις ώρες 13:00΄ έως
18:00΄ της 3-12-2015.
Ά ρ θ ρ ο 2
ο
- Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με ευθύνη και μέριμνα του
Τμήματος Τροχαίας Βέροιας, κατόπιν έγκαιρης αυτοψίας του χώρου.
-Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
458 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 Ν.2696/99 (Α-57) «Περί Κυρώσεως
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
Ά ρ θ ρ ο 3
ο
-Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα,
ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των
παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-
Βέροια, 2 Δεκεμβρίου 2015
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Υπ΄ αριθμ 86/2015
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΤΟΥΛΙΚΑΣ
Αστυνομικός Δ/ντής

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Read Comments

sosial

 
<